OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla KADOR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU

 

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa KADOR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 

PLANOWANE EFEKTY

 

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa KADOR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 277 211.31 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście złotych 31/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 277 211.31 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście złotych 31/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała KADOR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 277 211.31 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście złotych 31/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 277 211.31 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście złotych 31/100).